Fleksibel udlejning

Udlejning – BoligViborg,

afdeling 12, Houlkærvænget

Mellem Viborg Kommune og BoligViborg aftales det:
 
 • at samarbejdsaftale mellem kommunen og boligselskabet om anvisning af ledige almene familieboliger* ikke er gældende for ovennævnte boligafdeling
   
 • at ledige almene familieboliger i ovennævnte boligafdeling ikke anvises i henhold til almenboliglovens § 59, stk. 1, og
   
 • at ledige almene familieboliger i ovennævnte boligafdeling ikke udlejes som udslusningsboliger i henhold til almenboliglovens § 63.

Samtlige ledige almene familieboliger i ovennævnte boligafdeling er derfor omfattet af obligatorisk fleksibel udlejning (udlejning efter særlige kriterier) i henhold til almenboliglovens § 60, stk. 4.

Boligselskabet skal udleje ledige almene familieboliger i afdeling 12, Houlkærvænget til boligsøgende, der opfylder nedenstående særlige kriterier, der er oplistet i prioriteret rækkefølge:
 1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
  Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal være i fast lønnet arbejde, minimum 25 timer om ugen.
  Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal have haft en varighed af mindst 3 måneder. For personer, der er nye på arbejdsmarkedet, kan kravet dog fraviges, hvis ansættelsen starter senest på dagen for overtagelse af lejemålet.
  Personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, anses for at opfylde kravet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
   
 2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb 
  Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal være tilmeldt SU-berettiget uddannelse eller have indgået lærlinge-/elevkontrakt. 9 eller 10. klasse, samt enkeltfag på VUC og HF opfylder ikke kravet.
   
 3. Den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever er fyldt 64 år. 
  Den boligsøgende skal fremvise dokumentation for opfyldelse af ovenstående særlige kriterier. Boligselskabet kan forlange, at den boligsøgende fremviser en straffeattest. Den boligsøgende kan afvises, hvis der fremgår forhold af straffeattesten, som vurderes at have betydning for trygheden i det pågældende boligområde.
 

Houlkærvænget

​Houlkærvænget er BoligViborgs største afdeling. Afdelingen et betonbyggeri bygget i begyndelsen af 1970. Boligerne i Houlkærvænget er særdeles praktisk indrettet og hvor alle kvadratmeter er meget effektivt udnyttet. Stuelejlighederne har alle en lille have, medens 1. og 2. sal er forsynet med lukkede altaner. Hele afdelingen gennemførte en helhedsplan med afslutning i 2017. Afdelingen består af 504 lejligheder 1, 2, 3, 4 og 5 værelses. En tredjedel af boligerne er totalrenoverede. 
Afdelingen er beliggende tæt ved indkøbscenter, børneinstitutioner, skole, sportsfaciliteter og rekreative grønne områder med lukket stisystem der bl.a. fører ned til Viborgs skønne søer. Afdelingen er placeret i Houlkærområdet øst for søerne i den afstand af ca. 5 kilometer til centrum. Der er gode busforbindelser.